Käiguosa

Masina käiguosa on see osa masinast, mille abil masin liigub. Käiguosa koosneb veermikust ja raamist. Käiguosa võib olla alusvanker, mida saab kasutada erinevate masinate liikumapanemiseks. 

Ümberlaadur

Ümberlaadur on masin, mis laadib kaevise ümber ühelt veovahendilt või laadimismasinalt teise. Näiteks kopplaaduri poolt toodud kaevis laaditakse ümberlaadurisse ja see laadib kaevise edasi vagonetti. Ümberlaadurit kasutatakse juhul, kui otse laadimine on problemaatiline, näiteks, kui suure kopaga kopplaadur ei saa laadida kitsale kraapkonveierile, siis kasutatakse ümberlaadurit, mis võib olla näiteks punkerlaadur. 

Vajumi ulatus

Vajum on varingu mõju maa peal. Vajumi ulatus sõltub varingu ulatusest, olles sellest üldjuhul suurem.

Kaevik

Kaevik on mäenduses tranšee eestikeelne vaste. Kaevik kaevatakse (e. rajatakse või läbindatakse) karjäärivälja avamise eesmärgil, süvendades seda nii sügavale ja sellise kaldega (üldjuhul 8 kraadi ja kuni kihindi põhjani), et veoks kasutatav kallur mööda kaeviku põhja ehk mööda veotranšeed sõita saaks. Kui kaevik on süvendatud soovitud kaevandamiskohani, rajatakse veotranšeega risti kaevandamistranšee ja hakatakse risti kihindi kaldega kaevandama.


Konstantne katenditegur

Konstantne e. ajas muutumatu katenditegur on karjääris sel juhul, kui üritatakse hoida kulusid ja tulusid ajas tasakaalus ja katendi ning maavara suhe on muutumatu.

Konstantne katenditegur võib olla näiteks aukkarjääris. 

Raimamismasin

Raimamismasin on masin millega raimatakse kivimit. Raimamiseks kasutatakse tööorganit, mis võib olla näiteks lõiketrummel, kopp, sahk, konks, piik, nukk vm.

Mäetööd

Mäetööd on maapõues maavara kaevandamise või allmaaehitamise eesmärgil tehtavad tööd. Mäetööd jaguned protsessideks ja protsessid operatsioonideks. Mäetööd on kaevandamistehnoloogia, kaevandamisviisi ja kaevandamismooduse osad.

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀