Abiks KMH teemal

Abiks neile, kel on vaja kasutada mäenduse mõisteid


 


"Keskkonnamõju hindamise kirjanduses puudub ühtne või isegi valdavalt omaksvõetud mõistestik. Väga levinud on mõistete kasutamine sisu täpsustamata (defineerimata), nende sisu osaline kattuvus, lahknevus või kasutamine hoopis erinevas tähenduses. Samasugune puudus on omane ka teistele keskkonnakorralduse instrumentidele, nt keskkonnariski hindamisele, mis veelgi raskendab eri valdkondade vahelist suhtlemist. Segadust võimendab õigusaktide väljenduste ebaselgus ja kalduvus defineerida termineid erinevalt erialast, mida õigusakti reguleerimisalas kasutatakse. 

.. on impact põhjuse tähenduses, mõju kui tagajärge tähistab effect. See tekitab segadust, kuna KMH kirjanduses on need sünonüümid. Ka KeHJS kasutab väljendit „mõju keskkonnale”, mis seondub põhjusega. Natura hindamise juhendis (Aunapuu & Kutsar, 2013: 43) mainitakse „ mõjudest tingitud muutuste” all vee kvaliteedi muutust, nagu oleks viimane mõju tagajärg, mitte mõju ise. Selline teguviis on taunitav, sest loogiliselt korrektse arutluse üks tingimus on samasuse reegli järgimine: üht ja sama sõna/väljendit tuleb (ühe ja sama arutluse kestel) kasutada ühes ja samas tähenduses (Meos, 2003)."

Kaevandustolm

Ühes kirjatöös on ühe aktuaalse vastasseisu teemal kirjutatud:

Kaevandustolmust on oluliselt mõjutatud karjääris töötavate inimeste tervis (Tolinggi jt., 2014). 

See lause võib jätta mulje, et maa seest, karjääri alt, kaevandusest tõuseb tolmusammas ja matab enda sisse karjääris töötavad inimesed. Lausega tahetakse ilmselt öelda, et mäetöödel tekkivast tolmust või kaevandamisel tekkivast tolmust...

Eesliide "Kaevandus-"

Kaevandusohver

Klikipealkiri viitab verisele varingu alla jäänud kaevurile 💀

Kaevandus-

Kaevandustehnika ja kaevandustehnoloogia

Kaevandustehnika ja kaevandustehnoloogia on viletsad mõisted.

Paremad on mäemasinad ja kaevandamise tehnoloogia. 

Kuna eesliidet kaevandus- kasutatakse sageli valesti ehk kaevandamise tähenduses, siis see teebki nimetatud mõisted viletsaks. 

Alloleval pildil on mäemasinad, mitte kaevandustehnika, kuna pildil ei ole kaevandust ja on aimata vaid tehnoloogiat ehk vaalkaevamist. (vt lisa )

Aidu (Oktoobri) karjäär

Kaevandusala

Kaevandusala on vilets mõiste, kuna see võib selle kasutaja arvates viidata nii kaevandamise alale kui kaevanduse alale. Samas pole selge, mis asi on kaevandus - kas liivaauk või põlevkivikaevandus, või fosforiidikarjäär või turbaväli?

Seetõttu on parem mõiste kaevandamise ala

Fosforiidikaevandamise ala ehk täpsemalt fosforiidikarjäär ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
October

Turbakaevandamise ala ehk täpsemalt turbaväli või turbafreesväli või turbatootmisala ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
Turbaväli / Peat field in Estonia

Seda ala võiks nimetada kaevanduse alaks, kuna tegu on fosforiidikaevanduse rikastusvabrikuga. Mäenduskeeles on see kaevanduse pealmaakompleks. Isegi siin on kaevandusala veidi nigel mõiste kuigi mööndusega võiks seda kasutada: 
Former flotation plant at Maardu phosphate rock industry, Estonia (2012)

Lubjakivikaevandamise ala ehk täpsemalt lubjakivikarjäär mis oli kunagi kivimurd ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
PostMining

Põlevkivikaevandamise ala ehk täpsemalt põlevkivikaevanduse peahoone varemed ( võib olla hädapärast kaevandusala, kui parem on kaevandamise ala või kaevanduse ala ): PostMining 

Laiemas mõistes kaevandamise ala ehk täpsemalt maagikarjääri metallurgiatehas ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
Just another day in South Africa

Põlevkivkaevandamise ala ehk täpsemalt kunagine põlevkivikarjäär ja põlevkivikaevandus, kus nüüd on näha õlitehas ( võib hädapärast nimetada kaevandusalaks, kuid parem on nimetada õlitehaseks või õlitööstuseks või kunagiseks kaevandamise alaks ): 
Kiviõli. Siin asus Sala karjäär ja Kiviõli kaevandus / Kiviõli oil shale mining area in Estonia

Põlevkivikaevanduse peahoone varemed, mille fassadile oli kirjutatud sõna "kaevandus" okupantide keeles. Seda võib hädapärast nimetada kaevandusalaks, aga parem on lihtsalt kaevandus või kaevanduse ala või kaevandamise ala. Siin on hoone kui sissepääs kaevandusse ehk allmaakaevõõntesse (allmaakäikudesse) ja hoone kui ettevõte, mis omab allmaakaeveõõsi.: 

Sompa kaevandus / Sompa oil shale mine, Estonia 2015

Lubjakivikaevandamise ala ehk täpsemalt lubjakivikarjäär ( mitte kaevandusala, kuna pildil ei ole ei kaevandust, ega kaevanduse ala ): 
Limestone blasting. Estonia

Turbakaevandus

Turbakaevandust ei ole olemas. 

On mõisted, nagu turbaväli, turbatootmisala, turbafreesväli, turbavõtuala jm, mis kirjeldavad tööde sisu rabas.

Samuti ei ole olemas kaevandusala ega kaevandusvälja turbatootmisala mõstes. 


q=Kaevandus

label/Kaevandus

 

Turbaväli / Peat field in Estonia Ka liiklusmärki meenutav silt ei tee turbaväljast kaevandust :(

Huvitav

Populaarsed postitused