Abiks KMH teemal

Abiks neile, kel on vaja kasutada mäenduse mõisteid


 


"Keskkonnamõju hindamise kirjanduses puudub ühtne või isegi valdavalt omaksvõetud mõistestik. Väga levinud on mõistete kasutamine sisu täpsustamata (defineerimata), nende sisu osaline kattuvus, lahknevus või kasutamine hoopis erinevas tähenduses. Samasugune puudus on omane ka teistele keskkonnakorralduse instrumentidele, nt keskkonnariski hindamisele, mis veelgi raskendab eri valdkondade vahelist suhtlemist. Segadust võimendab õigusaktide väljenduste ebaselgus ja kalduvus defineerida termineid erinevalt erialast, mida õigusakti reguleerimisalas kasutatakse. 

.. on impact põhjuse tähenduses, mõju kui tagajärge tähistab effect. See tekitab segadust, kuna KMH kirjanduses on need sünonüümid. Ka KeHJS kasutab väljendit „mõju keskkonnale”, mis seondub põhjusega. Natura hindamise juhendis (Aunapuu & Kutsar, 2013: 43) mainitakse „ mõjudest tingitud muutuste” all vee kvaliteedi muutust, nagu oleks viimane mõju tagajärg, mitte mõju ise. Selline teguviis on taunitav, sest loogiliselt korrektse arutluse üks tingimus on samasuse reegli järgimine: üht ja sama sõna/väljendit tuleb (ühe ja sama arutluse kestel) kasutada ühes ja samas tähenduses (Meos, 2003)."

Huvitav

Populaarsed postitused

🥾  IV  👀